ข่าวประชาสัมพันธ์


ขวดโซดาเปล่ามีค่า อย่าทิ้ง!!!…

ท่านที่มีขวดโซดาเปล่า สามารถนำมาแบ่งปันให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร (อยู่ตรงข้างตาชั่งเก่า)
เพิ่มเติม
เพื่อนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สารชีวภัณฑ์(เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตรโครเดอร์มา) ส่งต่อสู่เกษตรกร สามารถนำมาให้ได้ทุกวัน ในวันเวลาราชการ ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-773647 Facebook : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร


 

ร่วมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรายรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชน 

เพิ่มเติม
ในการให้คำแนะนำเกี่ยวการเพาะขยายพันธ์พืช การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิตและสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว โดยมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้ารับบริการจำนวน 129 ราย ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การให้น้ำด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายทรงยศ จันทสิงห์ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การให้น้ำด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ”

เพิ่มเติม
โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการให้น้ำพืช ความต้องการน้ำของพืช ระบบการให้น้ำแปลงมันสำปะหลัง การเลือกระบบน้ำที่เหมาะสม มีการสาธิตให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการใช้ระบบ HandySense ในการให้น้ำพืช ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมุ่ 4 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุธรรม คำกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง “การวางระบบน้ำการเกษตรแบบอัจฉริยะ”

เพิ่มเติม
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) ณ แปลงนาสาธิต หมู่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์


วิทยากรถ่ายทอดความรู้ “การผลิตถ่านจากเตาไบโอชาร์”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ “การผลิตถ่านจากเตาไบโอชาร์”

เพิ่มเติม
โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาผลิตเป็นถ่าน ไบโอชาร์ วิธีการผลิตเตาถ่านไบโอชาร์ ณ อาคารโคกหนองนา นายเกษม เจนจบ หมู่ 1 ตำบลบึงทับแรด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


ถ่ายทอดความรู้ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2567 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายทรงยศ จันทสิงห์ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

Spoiler title
โดยเป็นการพัฒนาความรู้ทักษะในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นให้แก่เกษตรในเขตพื้นที่อำเภอแม่เปิน และอำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์


ใบอ้อยมีค่ามากกว่าที่คิด อย่าเผาทิ้ง!!!

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตร

Spoiler title
โดยแปลงเพาะปลูกอ้อยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ปกติในพื้นที่ 1 ไร่ จะมีใบอ้อยหลังจากตัดทิ้งตากแดดไว้ 3 วัน มีน้ำหนักประมาณ 1 – 1.5 ตันต่อไร่ ราคาอัดใบอ้อยก้อน ที่มีการซื้อขายปกติที่หน้าโรงงานประมาณ 750 ถึง 800 บาทต่อตัน เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ นอกจากนี้ใบอ้อยแห้งเมื่อใช้คลุมดินจะช่วยรักษาความชื้น และป้องกันวัชพืชด้วย ในขณะเดียวกัน ก็จะกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ทำให้ไนโตรเจนในดินเพิ่มขึ้น อันเป็นผลดีแก่ต้นอ้อยในรุ่นต่อไป


รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายเรืองพจน์ ธารรานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

Spoiler title
เรื่องการขอรับบริจาคที่ดิน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การจำหน่ายผลผลิตจากดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร(การอัดใบอ้อยก้อน) โดยมีนายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร


จัดกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 17 มกราคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

Spoiler title
ณ ตำบลบึงทับแรด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยภายในงานมีกิจกรรมการให้คำแนะนำผลกระทบจากการเผาและมาตรการป้องกันการเผาในพื้นที่การเกษตร การสาธิตการใช้รถอัดฟางข้าว การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำเป็นถ่านไบโอชาร์ การให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดิน


จัดอบรมการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกล

วันที่ 9 – 10 มกราคม 2567 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ

Spoiler title
ร่วมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่พื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันของชุมชน ณ โรงแรมบ้านสนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ

Spoiler title
เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร โดยออกหน่วยให้บริการความรู้วิชาการด้านการขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชผักสวนครัว เทคโนโลยีการให้น้ำแบบอัจฉริยะ


ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท San Yu Consultans ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร


ถ่ายทอดความรู้ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน

Spoiler title
ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ให้แก่เกษตร โดยวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลผาเลือก อำเภอท่าปลา และวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “แปลงเกษตรอัจฉริยะ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การทำแปลงเกษตรอัจฉริยะ

Spoiler title
ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านการเกษตร” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ จันทวงษ์

Spoiler title
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


ร่วมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรายรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Spoiler title
พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชน สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชผัก ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโพธิ์พัฒนา หมู่ 5 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


จัดนิทรรศการระบบน้ำทางการเกษตรและให้บริการพืชผักสวนครัว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การวางระบบน้ำทางการเกษตรแบบอัจฉริยะ

Spoiler title
พร้อมทั้งให้บริการพืชผักสวนครัว และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกชาวไร่อ้อยเขต 6จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร


สัมมนาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
Spoiler title
นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์


ซ่อมเครื่องเป่าลมบาดาล

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายณัฐธเดชน์ บำรุงผล นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเป่าลมบาดาล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


รังวัดแนวเขตที่ดินของสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เข้าตรวจรังวัดแนวเขตที่ดินของสมาคม ฯ 

Spoiler title
พร้อมแบ่งเขตพื้นที่ดินที่จะมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าของที่ดินข้างเคียงร่วมดำเนินการ


ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง “การวางระบบน้ำทางการเกษตร”

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง “การวางระบบน้ำทางการเกษตร”

Spoiler title
ในวันรณรงค์การเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยโรงงาน โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ณ วัดธารลำไย ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายอนุรักษ์ เรือนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยให้บริการพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต

Spoiler title
ต้นพืชผักสวนครัวให้แก่เกษตรกร ในโอกาสที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงาน และพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุม สมาคมชาวไร่อ้อยที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Spoiler title
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่)
ลิงค์ประกาศ

#########################

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566

Spoiler title
จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ชมพิธีเปิดยิ่งใหญ่ตระการตา วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ชมการประกวดหนูน้อยกล้วยไข่ วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย และร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดผ้าป่าแถว วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ชมการประกวดธิดากล้วยไข่ ตลอดงานทุกวัน ชมนิทรรศการสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า Gi และของดีทั้ง 11 อำเภอ

#########################

 

 

โพสท์ใน FACEBOOK NEW | ปิดความเห็น บน ข่าวประชาสัมพันธ์